ស្វែងរកសម្លេងព្រះធម៌
ស្តាប់ព្រះធម៌
ស្តាប់ព្រះធម៌ / ព្រះធម៌ / ចាន់ សុជន / ចាន់ សុជន / ធម្មទេសនាតាមកម្មពិធីបុណ្យនានា / CD 03
ចាន់ សុជន
45 អាល់ប៊ុម (126ខ្សែអាត់)
ចាន់ សុជន
45 អាល់ប៊ុម (126ខ្សែអាត់) | សរុបចំនួនស្តាប់ 69ដង
CD 03
126 ខ្សែអាត់

CD 03
ចាន់ សុជន
1
25A.mp3
បានស្តាប់ 15ដង | បានទាញយក 50
2
25B.mp3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 66
3
26B.mp3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 62
4
27A.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 57
5
27B.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 63
6
28A.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 63
7
28B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 63
8
29A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 74
9
29B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 61
10
30A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 60
11
30B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 61
12
31A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 58
13
31B.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 73
14
32A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 54
15
32B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 59
16
33A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 51
17
33B.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 52
18
34A.mp3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 58
19
34B.mp3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 52
20
35A.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 59
21
35B.mp3
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 55
22
45A.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 55
23
45B.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 55
24
46A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 53
25
46B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 58
26
47A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 55
27
47B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 54
28
48A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 69
29
48B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 51
30
49A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 56
31
49B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 63
32
50A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 55
33
50B.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 55
34
51A.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 54
35
51B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 60
36
52A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 57
37
52B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 58
38
53A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 61
39
53B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 63
40
54A.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 55
41
54B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 58
42
55A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 54
43
55B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 53
44
56A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 70
45
56B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 60
46
57A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 54
47
57B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 63
48
58A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 53
49
58B.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 67
50
59A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 51
51
59B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 59
52
60A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 74
53
60B.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 53
54
61A.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 65
55
61B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 52
56
62A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 56
57
62B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 52
58
63A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 71
59
63B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 52
60
64A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 51
61
64B.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 54
62
65A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 50
63
65B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 53
64
66A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 52
65
66B.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 48
66
67A.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 52
67
67B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 51
68
68a.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 55
69
68B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 52
70
69A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 53
71
69B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 52
72
70A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 53
73
70B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 53
74
71A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 54
75
71B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 60
76
72A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 55
77
72B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 52
78
73A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 70
79
73B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 52
80
74A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 67
81
74B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 52
82
75A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 54
83
75B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 50
84
76A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 55
85
76B.mp3
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 55
86
77A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 49
87
77B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 69
88
78A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 67
89
78B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 56
90
79A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 51
91
79B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 51
92
80A.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 55
93
80B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 52
94
81A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 64
95
81B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 49
96
82A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 51
97
82B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 57
98
83A.mp3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 52
99
83B.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 48
100
84A.mp3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 52
101
84B.mp3
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 49
ស្តាប់​វិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់
វិទ្យុកល្យាណមិត្ត (បាត់ដំបង)
វិទ្យុព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជរដ្ឋ (សៀមរាប)
វិទ្យុមេត្តា (វត្តនិគ្រោធវ័ន ហៅគល់ទទឺង)
ផ្សាយផ្ទាល់​ (អគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត-សាវង្ស)
វត្ត​មណី​រតនា​រាម​ (ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន-សុជា)
វត្តនិគ្រោធវ័ន (ភិក្ខុសុវណ្ណជោតោ ភួង-សុវណ្ណ)
ទូរទស្សន៍មេត្តា (Metta TV)
វិដេអូផ្សាយផ្ទាល់ (ចាន់ សុជន)
សម្លេងទើបស្តាប់ថ្មីៗ
31
108
16
108
14
90
6
86
វិដេអូទើបទស្សនាថ្មីៗ
បណ្តាញសង្គម
សិ្ថតិអ្នកចូលទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ១៤១
ម្សិលមិញ ១៣៦
សរុប ២១១,៤៩២
ចំនួនស្តាប់សម្លេងព្រះធម៌ 11,588 (ទាញយក ១២៣,៧៧៨)
ចំនួនទស្សនាវវិឌីអូព្រះធម៌ ២,០៥៤
ចំនួនអានសៀវភៅ ១,៩១០ (ទាញយក ៣៤,៧៤២)
ចំនួនអត្ថបទដែលបានអាន ៤៦,៩៩៣ ដង
វត្តប្រាសាទស្រះកណ្តាល(ខ្ចាស់) ឃុំ បុស្បូវ ស្រុក ព្រះនេត្រព្រះ ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ
រក្សាសិទ្ធិ © ២០១៤. រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង.