ស្វែងរកសម្លេងព្រះធម៌
ស្តាប់ព្រះធម៌
ស្តាប់ព្រះធម៌ / ព្រះធម៌ / ចាន់ សុជន / ចាន់ សុជន / ធម្មទេសនាតាមកម្មពិធីបុណ្យនានា / CD 03
ចាន់ សុជន
45 អាល់ប៊ុម (126ខ្សែអាត់)
ចាន់ សុជន
45 អាល់ប៊ុម (126ខ្សែអាត់) | សរុបចំនួនស្តាប់ 76ដង
CD 03
126 ខ្សែអាត់

CD 03
ចាន់ សុជន
1
25A.mp3
បានស្តាប់ 16ដង | បានទាញយក 62
2
25B.mp3
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 78
3
26B.mp3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 73
4
27A.mp3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 68
5
27B.mp3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 73
6
28A.mp3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 74
7
28B.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 73
8
29A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 86
9
29B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 73
10
30A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 71
11
30B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 71
12
31A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 70
13
31B.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 84
14
32A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 65
15
32B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 70
16
33A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 61
17
33B.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 63
18
34A.mp3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 70
19
34B.mp3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 62
20
35A.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 71
21
35B.mp3
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 68
22
45A.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 69
23
45B.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 98
24
46A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 67
25
46B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 69
26
47A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 68
27
47B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 67
28
48A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 80
29
48B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 65
30
49A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 69
31
49B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 74
32
50A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 68
33
50B.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 67
34
51A.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 67
35
51B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 72
36
52A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 69
37
52B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 71
38
53A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 75
39
53B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 77
40
54A.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 68
41
54B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 68
42
55A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 68
43
55B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 66
44
56A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 83
45
56B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 74
46
57A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 67
47
57B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 75
48
58A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 66
49
58B.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 80
50
59A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 64
51
59B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 71
52
60A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 87
53
60B.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 66
54
61A.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 74
55
61B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 63
56
62A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 66
57
62B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 63
58
63A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 82
59
63B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 63
60
64A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 63
61
64B.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 64
62
65A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 60
63
65B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 62
64
66A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 62
65
66B.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 59
66
67A.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 63
67
67B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 61
68
68a.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 65
69
68B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 63
70
69A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 65
71
69B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 61
72
70A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 63
73
70B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 62
74
71A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 64
75
71B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 69
76
72A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 64
77
72B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 64
78
73A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 82
79
73B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 63
80
74A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 80
81
74B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 65
82
75A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 69
83
75B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 64
84
76A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 69
85
76B.mp3
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 69
86
77A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 63
87
77B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 83
88
78A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 82
89
78B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 71
90
79A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 68
91
79B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 63
92
80A.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 68
93
80B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 59
94
81A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 76
95
81B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 62
96
82A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 62
97
82B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 67
98
83A.mp3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 64
99
83B.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 61
100
84A.mp3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 66
101
84B.mp3
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 62
ស្តាប់​វិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់
វិទ្យុកល្យាណមិត្ត (បាត់ដំបង)
វិទ្យុព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជរដ្ឋ (សៀមរាប)
វិទ្យុមេត្តា (វត្តនិគ្រោធវ័ន ហៅគល់ទទឺង)
ផ្សាយផ្ទាល់​ (អគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត-សាវង្ស)
វត្ត​មណី​រតនា​រាម​ (ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន-សុជា)
វត្តនិគ្រោធវ័ន (ភិក្ខុសុវណ្ណជោតោ ភួង-សុវណ្ណ)
ទូរទស្សន៍មេត្តា (Metta TV)
វិដេអូផ្សាយផ្ទាល់ (ចាន់ សុជន)
សម្លេងទើបស្តាប់ថ្មីៗ
92
231
26
214
29
188
10
182
វិដេអូទើបទស្សនាថ្មីៗ
បណ្តាញសង្គម
សិ្ថតិអ្នកចូលទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ១០៦
ម្សិលមិញ ៩៤
សរុប ២៤៣,៩៥៤
ចំនួនស្តាប់សម្លេងព្រះធម៌ 12,042 (ទាញយក ១៤២,៥៩២)
ចំនួនទស្សនាវវិឌីអូព្រះធម៌ ២,០៦១
ចំនួនអានសៀវភៅ ២,០៨៣ (ទាញយក ៣៩,៦២២)
ចំនួនអត្ថបទដែលបានអាន ៥៧,៥៥៩ ដង
វត្តប្រាសាទស្រះកណ្តាល(ខ្ចាស់) ឃុំ បុស្បូវ ស្រុក ព្រះនេត្រព្រះ ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ
រក្សាសិទ្ធិ © ២០១៤. រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង.