ស្វែងរកសម្លេងព្រះធម៌
ស្តាប់ព្រះធម៌
ស្តាប់ព្រះធម៌ / ព្រះធម៌ / ចាន់ សុជន / ចាន់ សុជន / ធម្មទេសនាតាមកម្មពិធីបុណ្យនានា / CD 018
ចាន់ សុជន
45 អាល់ប៊ុម (92ខ្សែអាត់)
ចាន់ សុជន
45 អាល់ប៊ុម (92ខ្សែអាត់) | សរុបចំនួនស្តាប់ 917ដង
CD 018
92 ខ្សែអាត់

CD 018
ចាន់ សុជន
1
422 A.mp3
បានស្តាប់ 153ដង | បានទាញយក 138
2
422 B.mp3
បានស្តាប់ 43ដង | បានទាញយក 92
3
423 A.mp3
បានស្តាប់ 31ដង | បានទាញយក 98
4
423 B.mp3
បានស្តាប់ 39ដង | បានទាញយក 80
5
424 A.mp3
បានស្តាប់ 41ដង | បានទាញយក 87
6
424 B.mp3
បានស្តាប់ 24ដង | បានទាញយក 60
7
425 A.mp3
បានស្តាប់ 11ដង | បានទាញយក 76
8
425 B.mp3
បានស្តាប់ 14ដង | បានទាញយក 62
9
426 A.mp3
បានស្តាប់ 9ដង | បានទាញយក 69
10
426 B.mp3
បានស្តាប់ 10ដង | បានទាញយក 72
11
427 A.mp3
បានស្តាប់ 17ដង | បានទាញយក 73
12
427 B.mp3
បានស្តាប់ 8ដង | បានទាញយក 55
13
428 A.mp3
បានស្តាប់ 9ដង | បានទាញយក 63
14
428 B.mp3
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 61
15
429 A.mp3
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 72
16
429 B.mp3
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 52
17
430 A.mp3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 63
18
430 B.mp3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 69
19
431 A.mp3
បានស្តាប់ 149ដង | បានទាញយក 71
20
431 B.mp3
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 66
21
432 A.mp3
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 80
22
432 B.mp3
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 62
23
433 A.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 67
24
433 B.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 69
25
434 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 63
26
434 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 64
27
435 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 79
28
435 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 67
29
436 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 56
30
436 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 66
31
437 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 66
32
437 B.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 63
33
438 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 63
34
438 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 73
35
439 A.mp3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 72
36
439 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 74
37
440 A.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 64
38
440 B.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 47
39
441 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 66
40
441 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 56
41
442 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 74
42
442 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 78
43
443 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 75
44
443 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 66
45
444 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 65
46
444 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 65
47
445 A.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 47
48
445 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 61
49
446 A.mp3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 65
50
446 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 67
51
447 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 57
52
447 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 66
53
448 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 72
54
448 B.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 64
55
449 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 55
56
449 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 66
57
450 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 61
58
450 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 55
59
451 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 68
60
451 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 66
61
452 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 63
62
452 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 63
63
453 A.mp3
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 63
64
453 B.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 55
65
454 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 67
66
454 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 70
67
455 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 55
68
455 B.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 67
69
456 A.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 68
70
456 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 64
71
457 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 68
72
457 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 68
73
458 A.mp3
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 72
74
458 B.mp3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 76
75
459 A.mp3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 71
76
459 B.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 71
77
460 A.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 81
78
460 B.mp3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 78
79
461 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 77
80
461 B.mp3
បានស្តាប់ 11ដង | បានទាញយក 82
81
462 A.mp3
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 73
82
462 B.mp3
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 79
83
463 A.mp3
បានស្តាប់ 18ដង | បានទាញយក 86
84
463 B.mp3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 73
85
464 A.mp3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 75
86
464 B.mp3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 82
87
465 A.mp3
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 86
88
465 B.mp3
បានស្តាប់ 10ដង | បានទាញយក 72
89
466 A.mp3
បានស្តាប់ 27ដង | បានទាញយក 100
90
466 B.mp3
បានស្តាប់ 35ដង | បានទាញយក 104
91
467 A.mp3
បានស្តាប់ 35ដង | បានទាញយក 112
92
467 B.mp3
បានស្តាប់ 118ដង | បានទាញយក 116
ស្តាប់​វិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់
វិទ្យុកល្យាណមិត្ត (បាត់ដំបង)
វិទ្យុព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជរដ្ឋ (សៀមរាប)
វិទ្យុមេត្តា (វត្តនិគ្រោធវ័ន ហៅគល់ទទឺង)
ផ្សាយផ្ទាល់​ (អគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត-សាវង្ស)
វត្ត​មណី​រតនា​រាម​ (ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន-សុជា)
វត្តនិគ្រោធវ័ន (ភិក្ខុសុវណ្ណជោតោ ភួង-សុវណ្ណ)
ទូរទស្សន៍មេត្តា (Metta TV)
វិដេអូផ្សាយផ្ទាល់ (ចាន់ សុជន)
សម្លេងទើបស្តាប់ថ្មីៗ
23
87
15
85
13
67
6
59
វិដេអូទើបទស្សនាថ្មីៗ
បណ្តាញសង្គម
សិ្ថតិអ្នកចូលទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ១៨៩
ម្សិលមិញ ១៤១
សរុប ២០៦,០២៥
ចំនួនស្តាប់សម្លេងព្រះធម៌ 11,518 (ទាញយក ១២១,៩៩១)
ចំនួនទស្សនាវវិឌីអូព្រះធម៌ ២,០៥៤
ចំនួនអានសៀវភៅ ១,៨៩៩ (ទាញយក ៣៤,៤០៥)
ចំនួនអត្ថបទដែលបានអាន ៤៥,១០៨ ដង
វត្តប្រាសាទស្រះកណ្តាល(ខ្ចាស់) ឃុំ បុស្បូវ ស្រុក ព្រះនេត្រព្រះ ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ
រក្សាសិទ្ធិ © ២០១៤. រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង.