ស្វែងរកសម្លេងព្រះធម៌
ស្តាប់ព្រះធម៌
ស្តាប់ព្រះធម៌ / ព្រះធម៌ / ចាន់ សុជន / ចាន់ សុជន / ធម្មទេសនាតាមកម្មពិធីបុណ្យនានា / CD 018
ចាន់ សុជន
45 អាល់ប៊ុម (92ខ្សែអាត់)
ចាន់ សុជន
45 អាល់ប៊ុម (92ខ្សែអាត់) | សរុបចំនួនស្តាប់ 917ដង
CD 018
92 ខ្សែអាត់

CD 018
ចាន់ សុជន
1
422 A.mp3
បានស្តាប់ 153ដង | បានទាញយក 145
2
422 B.mp3
បានស្តាប់ 43ដង | បានទាញយក 98
3
423 A.mp3
បានស្តាប់ 31ដង | បានទាញយក 106
4
423 B.mp3
បានស្តាប់ 39ដង | បានទាញយក 88
5
424 A.mp3
បានស្តាប់ 41ដង | បានទាញយក 95
6
424 B.mp3
បានស្តាប់ 24ដង | បានទាញយក 65
7
425 A.mp3
បានស្តាប់ 11ដង | បានទាញយក 84
8
425 B.mp3
បានស្តាប់ 14ដង | បានទាញយក 71
9
426 A.mp3
បានស្តាប់ 9ដង | បានទាញយក 76
10
426 B.mp3
បានស្តាប់ 10ដង | បានទាញយក 80
11
427 A.mp3
បានស្តាប់ 17ដង | បានទាញយក 82
12
427 B.mp3
បានស្តាប់ 8ដង | បានទាញយក 64
13
428 A.mp3
បានស្តាប់ 9ដង | បានទាញយក 72
14
428 B.mp3
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 68
15
429 A.mp3
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 79
16
429 B.mp3
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 60
17
430 A.mp3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 71
18
430 B.mp3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 77
19
431 A.mp3
បានស្តាប់ 149ដង | បានទាញយក 80
20
431 B.mp3
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 73
21
432 A.mp3
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 87
22
432 B.mp3
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 71
23
433 A.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 75
24
433 B.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 77
25
434 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 72
26
434 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 73
27
435 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 87
28
435 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 75
29
436 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 64
30
436 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 74
31
437 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 75
32
437 B.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 72
33
438 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 71
34
438 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 80
35
439 A.mp3
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 81
36
439 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 83
37
440 A.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 72
38
440 B.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 56
39
441 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 74
40
441 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 63
41
442 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 83
42
442 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 86
43
443 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 84
44
443 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 74
45
444 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 73
46
444 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 74
47
445 A.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 56
48
445 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 69
49
446 A.mp3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 73
50
446 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 76
51
447 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 65
52
447 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 74
53
448 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 80
54
448 B.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 72
55
449 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 63
56
449 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 75
57
450 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 69
58
450 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 63
59
451 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 77
60
451 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 74
61
452 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 72
62
452 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 70
63
453 A.mp3
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 72
64
453 B.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 62
65
454 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 75
66
454 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 79
67
455 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 63
68
455 B.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 75
69
456 A.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 77
70
456 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 72
71
457 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 75
72
457 B.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 76
73
458 A.mp3
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 80
74
458 B.mp3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 85
75
459 A.mp3
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 78
76
459 B.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 78
77
460 A.mp3
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 88
78
460 B.mp3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 88
79
461 A.mp3
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 86
80
461 B.mp3
បានស្តាប់ 11ដង | បានទាញយក 90
81
462 A.mp3
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 82
82
462 B.mp3
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 85
83
463 A.mp3
បានស្តាប់ 18ដង | បានទាញយក 94
84
463 B.mp3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 82
85
464 A.mp3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 84
86
464 B.mp3
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 90
87
465 A.mp3
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 94
88
465 B.mp3
បានស្តាប់ 10ដង | បានទាញយក 80
89
466 A.mp3
បានស្តាប់ 27ដង | បានទាញយក 108
90
466 B.mp3
បានស្តាប់ 35ដង | បានទាញយក 111
91
467 A.mp3
បានស្តាប់ 35ដង | បានទាញយក 120
92
467 B.mp3
បានស្តាប់ 118ដង | បានទាញយក 123
ស្តាប់​វិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់
វិទ្យុកល្យាណមិត្ត (បាត់ដំបង)
វិទ្យុព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជរដ្ឋ (សៀមរាប)
វិទ្យុមេត្តា (វត្តនិគ្រោធវ័ន ហៅគល់ទទឺង)
ផ្សាយផ្ទាល់​ (អគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត-សាវង្ស)
វត្ត​មណី​រតនា​រាម​ (ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន-សុជា)
វត្តនិគ្រោធវ័ន (ភិក្ខុសុវណ្ណជោតោ ភួង-សុវណ្ណ)
ទូរទស្សន៍មេត្តា (Metta TV)
វិដេអូផ្សាយផ្ទាល់ (ចាន់ សុជន)
សម្លេងទើបស្តាប់ថ្មីៗ
100
243
29
230
33
201
13
199
វិដេអូទើបទស្សនាថ្មីៗ
បណ្តាញសង្គម
សិ្ថតិអ្នកចូលទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ៤១
ម្សិលមិញ ៨០
សរុប ២៤៧,២០៣
ចំនួនស្តាប់សម្លេងព្រះធម៌ 12,142 (ទាញយក ១៤៣,៤៥៨)
ចំនួនទស្សនាវវិឌីអូព្រះធម៌ ២,០៦៣
ចំនួនអានសៀវភៅ ២,១០៩ (ទាញយក ៤០,១៦៧)
ចំនួនអត្ថបទដែលបានអាន ៥៨,៣៤៧ ដង
វត្តប្រាសាទស្រះកណ្តាល(ខ្ចាស់) ឃុំ បុស្បូវ ស្រុក ព្រះនេត្រព្រះ ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ
រក្សាសិទ្ធិ © ២០១៤. រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង.