ស្វែងរកវីដែអូ
វិឌីអូព្រះធម៌
វិឌីអូព្រះធម៌ / ព្រះធម៌ / ចាន់ សុជន / បទសិក្សាខ្លីៗ
ចាន់ សុជន
7 អាល់ប៊ុម (254ខ្សែអាត់)
ចាន់ សុជន
45 អាល់ប៊ុម (254វិដែអូ) | សរុបចំនួនអ្នកទស្សនា 1052ដង
បទសិក្សាខ្លីៗ
254 វិដែអូ

បទសិក្សាខ្លីៗ
ចាន់ សុជន
1
ទូរទូស្សន៍វត្តខ្ចាស់ សូមជូន៖ បទសិក្សាខ្លីលេខ២២០ ស្តីអំពី៖ការទំនាក់ទំនងរវាង ធម្មជាតិ និងមនុស្ស
បានស្តាប់ 18ដង | បានទាញយក 0
2
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៣៤ ស្តីអំពី៖ ការមិនមានរោគ ជាលាភដ៏ឧត្តម
បានស្តាប់ 43ដង | បានទាញយក 0
3
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៣៥ ស្តីអំពី៖ តួនាទី ភរិយាស្វាមី៥ុយ៉ាង (មង្គលការ)
បានស្តាប់ 30ដង | បានទាញយក 0
4
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៣៦ ស្តីអំពី៖ តួនាទី ភរិយាស្វាមី៥ុយ៉ាង (មង្គលការ) បញ្ចប់
បានស្តាប់ 19ដង | បានទាញយក 0
5
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៣៧ ស្តីអំពី៖ ចេតិយ ៤ប្រការ
បានស្តាប់ 17ដង | បានទាញយក 0
6
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៣៨ ស្តីអំពី៖ អាមិសទាន និងធម្មទាន
បានស្តាប់ 13ដង | បានទាញយក 0
7
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៣៩ ស្តីអំពី៖ ចំណង ៣ប្រការ
បានស្តាប់ 8ដង | បានទាញយក 0
8
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៤០ ស្តីអំពី៖ ចំណង ៣ប្រការ (បញ្ចប់)
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
9
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៤១ ស្តីអំពី៖ ពាក្យថា កតញ្ញូ និង កតវេទី
បានស្តាប់ 9ដង | បានទាញយក 0
10
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៤២ ស្តីអំពី៖ ពាក្យថា កតញ្ញូ និង កតវេទី (បញ្ចប់)
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
11
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៤៣ ស្តីអំពី៖ ពុទ្ធសាសនា និង សង្គម
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
12
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៤៤ ស្តីអំពី៖ ពុទ្ធសាសនា និង សង្គម (បញ្ចប់)
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
13
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៤៥ ស្តីអំពី៖ ការធ្វើបុណ្យ ត្រូវតែឧទ្ទិស ទើបផលសម្រេចដល់ពពួកញាតិ
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 0
14
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៤៦ ស្តីអំពី៖ បុណ្យ ឬបាប​​ កើតឡើងមិនប្រកាន់ពេលវេលា
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
15
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៤៧ ស្តីអំពី៖ អង្គប្រកបរបស់ អ្នកលក់ដូរ
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
16
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៨៨ ស្តីអំពី៖ ការគោរពព្រះសង្ឃនៅក្នុងសង្គមខ្មែរ ត្រូវបានធ្លាក់ចុះ
បានស្តាប់ 8ដង | បានទាញយក 0
17
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៨៩ ស្តីអំពី៖ ការគោរពព្រះសង្ឃនៅក្នុងសង្គមខ្មែរ ត្រូវបានធ្លាក់ចុះ បញ្ចប់
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
18
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៩០ ស្តីអំពី៖ ធម៌នាំឲ្យកើតជា ព្រះឥន្ទាធិរាជ
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
19
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៩១ ស្តីអំពី៖ ធម៌នាំឲ្យកើតជា ព្រះឥន្ទាធិរាជ បញ្ចប់
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
20
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៩២ ស្តីអំពី៖ ការការពារធម្មជាតិ
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
21
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៩៣ ស្តីអំពី៖ ការការពារធម្មជាតិ បញ្ចប់
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
22
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៩៤ ស្តីអំពី៖ នៅក្នុងវត្តក៏អាចធ្វើបាបបានដែរ
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
23
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៩៥ ស្តីអំពី៖ នៅក្នុងវត្តក៏អាចធ្វើបាបបានដែរ បញ្ចប់
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
24
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៩៦ ស្តីអំពី៖ ការមិនយំមិនមែន មានន័យថា មិនដឹងគុណនោះទេ
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
25
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៩៧ ស្តីអំពី៖ ការមិនយំមិនមែន មានន័យថា មិនដឹងគុណនោះទេ បន្ត
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
26
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៩៨ ស្តីអំពី៖ ការមិនយំមិនមែន មានន័យថា មិនដឹងគុណនោះទេ បញ្ចប់
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
27
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៩៩ ស្តីអំពី៖ ការសន្ទនាអំពី ពិធីបុណ្យបច្ច័យ៤
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
28
បទសិក្សាខ្លី លេខ ២០០ ស្តីអំពី៖ ការសន្ទនាអំពី ពិធីបុណ្យបច្ច័យ៤បន្ត
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
29
បទសិក្សាខ្លី លេខ ២០១ ស្តីអំពី៖ ការសន្ទនាអំពី ពិធីបុណ្យបច្ច័យ៤បញ្ចប់
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
30
បទសិក្សាខ្លី លេខ ២០២ ស្តីអំពី៖ រូបកាយស្លាប់ កេរ្តិ៏ឈ្មោះមិនស្លាប់
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
31
បទសិក្សាខ្លី លេខ ២០៣ ស្តីអំពី៖ រូបកាយស្លាប់ កេរ្តិ៏ឈ្មោះមិនស្លាប់ បញ្ចប់
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
32
បទសិក្សាខ្លី លេខ ២០៤ ស្តីអំពី៖ ក្លោងទ្វារអង្គរសង្ក្រាន
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
33
បទសិក្សាខ្លី លេខ ២០៥ ស្តីអំពី៖ ក្លោងទ្វារអង្គរសង្ក្រាន បញ្ចប់
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
34
បទសិក្សាខ្លី លេខ ២០៦ ស្តីអំពី៖ បុគ្គលជាពួក ភ្លឺ និងងងឹត
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
35
បទសិក្សាខ្លី លេខ ២០៧ ស្តីអំពី៖ បុគ្គលជាពួក ភ្លឺ និងងងឹត បញ្ចប់
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 0
36
បទសិក្សាខ្លី លេខ ២០៨ ស្តីអំពី៖ ការបណ្តុះមនុស្ស
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
37
បទសិក្សាខ្លី លេខ ២០៩ ស្តីអំពី៖ វិយោគកថា ក្នុងពិធីកាន់ទុក្ខនៃគ្រោះរញ្ជួលដី នៅប្រទេសនេប៉ាល់
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
38
បទសិក្សាខ្លី លេខ ២១០ ស្តីអំពី៖ ចំណាប់អារម្មណ៍ ក្នុងពិធីកាន់ទុក្ខនៃគ្រោះរញ្ជួលដី នៅប្រទេសនេប៉ាល់
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
39
បទសិក្សាខ្លី លេខ ២១១ ស្តីអំពី៖ ការផ្សាយមេត្តាចិត្ត ក្នុងពិធីកាន់ទុក្ខនៃគ្រោះរញ្ជួលដី នៅប្រទេសនេប៉ាល់
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
40
បទសិក្សាខ្លី លេខ ២១២ ស្តីអំពី៖ អត្ថន័យ វិសាខបូជា
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
41
បទសិក្សាខ្លី លេខ ២១២ ស្តីអំពី៖ អត្ថន័យ វិសាខបូជា ​បញ្ចប់
បានស្តាប់ 9ដង | បានទាញយក 0
42
បទសិក្សាខ្លី លេខ ២២៣ ស្តីអំពី ៖ មានទស្សនជាច្រើន ឡើងថា ការគោរពចំពោះព្រះសង្ឃ និងឧបាសកជាធម្មាចារ្យ មានលក្ខណខុសគ្នា
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
43
បទសិក្សាខ្លី លេខ២១៤ ស្តីអំពី៖ ព្រះបរមងារ (ស្រីលោកធម្មិករាជ)
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
44
បទសិក្សាខ្លី លេខ២១៥ ស្តីអំពី៖ ព្រះបរមងារ (ស្រីលោកធម្មិករាជ) បន្ត
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 0
45
បទសិក្សាខ្លី លេខ២១៦ ស្តីអំពី៖ ព្រះបរមងារ (ស្រីលោកធម្មិករាជ) ចប់
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
46
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១០០ ស្តីអំពី៖ ប្រយោេជន៍នៃការស្តាប់ធម៌
បានស្តាប់ 14ដង | បានទាញយក 0
47
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១០១ ស្តីអំពី៖ ប្រយោេជន៍នៃការស្តាប់ធម៌ (ត)
បានស្តាប់ 13ដង | បានទាញយក 0
48
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១០២ ស្តីអំពី៖ ប្រយោេជន៍នៃការស្តាប់ធម៌ (ត)
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
49
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១០៣ ស្តីអំពី៖ ឈ្មោះរបស់ម៉ែឳ៤យ៉ាង
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
50
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១០៤ ស្តីអំពី៖ ការបានដោយកម្រ៤យ៉ាង
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
51
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១០៥ ស្តីអំពី៖ ការបានដោយកម្រ៤យ៉ាង (ត)
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
52
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១០៦ ស្តីអំពី៖ ការបានដោយកម្រ៤យ៉ាង(តចប់)
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
53
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១០៧ ស្តីអំពី៖ កុំធ្វើខ្ឡួនឲ្យដួូចជាឆុងសំរាម
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
54
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១០៨ ស្តីអំពី៖ ធម៌របស់បណ្ឌិត៤យ៉ាង
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
55
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១០៩ ស្តីអំពី៖ ការធ្វើទានត្រូវប្រកបដោយសមាទិដ្ឋិ
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
56
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១១០ ស្តីអំពី៖ ការធ្វើទានត្រូវប្រកបដោយសមាទិដ្ឋិ(តចប់)
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
57
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១១១ ស្តីអំពី៖ លក្ខណៈរបស់បុគ្គលមានសទ្ធា
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
58
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១១២ ស្តីអំពី៖ លក្ខណៈរបស់បុគ្គលមានសទ្ធា (តចប់)
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
59
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១១៣ ស្តីអំពី៖ ហេតុនាំឲ្យកើតកឋិនទាន៤ប្រការ
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
60
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១១៤ ស្តីអំពី៖ ធម៌ទាំងឡាយកើតអំពីហេតុ
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
61
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១១៥ ស្តីអំពី៖ ដឹងខ្លួួនខុស កែខ្លួន គឺមនុស្សល្អ
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
62
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១១៦ ស្តីអំពី៖ កឋិនទាន ចំលែកដោយទានផ្សេងទៀត៥យ៉ាង
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
63
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១១៧ ស្តីអំពី៖ ឧបមាព្រះរតនត្រ័យទី១
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
64
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១១៨ ស្តីអំពី៖ រូបរាងកាយជាផ្ទះសំណាក់របស់ជីវិត
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
65
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១១៩ ស្តីអំពី៖ ការសឹកជាឈ្មោះនៃការបរាជ័យក្នុងផ្នួស
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
66
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១២០ ស្តីអំពី៖ ចរិកខ្មែរមួយចំនួនចូលចិត្តលាបពណ៌គា្ន
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
67
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១២១ ស្តីអំពី៖ ខ្មែរគួរសាបព្រោះវប្បធម៌ល្អសម្រាប់សង្គម
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
68
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១២២ ស្តីអំពី៖ នេក្ខម្មបារមី (ការបួស៦ប្រការ)
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
69
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១២៣ ស្តីអំពី៖ សិល្បៈចែករំលែក
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
70
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១២៤ ស្តីអំពី៖ ការលើកទឹកចិត្ត
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
71
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១២៥ ស្តីអំពី៖ ទម្លាប់អាក្រក់របស់ខ្មែរមួយចំនួន
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
72
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១២៦ ស្តីអំពី៖ អនុបុព្វីកថា(នៅមាន.ត)
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
73
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១២៧ ស្តីអំពី៖ អនុបុព្វីកថា(ត.បញ្ចប់)
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
74
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១២៨ ស្តីអំពី៖ ត្រៃលក្ខណ៍(នៅមាន.ត)
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
75
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១២៩ ស្តីអំពី៖ ត្រៃលក្ខណ៍(ត.បញ្ចប់)
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
76
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៣០ ស្តីអំពី៖ ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍(នៅមាន.ត)
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
77
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៣១ ស្តីអំពី៖ ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍(ត.បញ្ចប់)
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
78
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៣២ ស្តីអំពី៖ សប្បាយរបស់សមណៈ៤ប្រការ
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
79
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៣៣ ស្តីអំពី៖ មុនសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយត្រូវគិតឱ្យច្បាស់
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
80
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៤៨ ស្តិអំពី៖ ខ្មែរគួរសិក្សានូវរឿងសាសនា ឲ្យបានច្បាសលាស់
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
81
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៤៩ ស្តិអំពី៖ តួនាទី របស់សមណព្រាហ្មណ៏
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
82
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៥០ ស្តិអំពី៖ តួនាទី របស់សមណព្រាហ្មណ៏ (បញ្ចប់)
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
83
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៥១ ស្តិអំពី៖ ការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការ រក្សាវប្បធម៌ដ៏ល្អរបស់ខ្មែរ
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
84
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៥២ ស្តិអំពី៖ ការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការ រក្សាវប្បធម៌ដ៏ល្អរបស់ខ្មែរ (បន្ត)
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
85
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៥៣ ស្តិអំពី៖ ការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការ រក្សាវប្បធម៌ដ៏ល្អរបស់ខ្មែរ (បញ្ចប់)
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
86
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៥៤ស្តិអំពី៖ កាសាងវត្ត កសាងលោក
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
87
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៥៥ ស្តិអំពី៖ កាសាងវត្ត កសាងលោក បញ្ចប់
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
88
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៥៦ ស្តិអំពី៖ ធាតុចេតិយ
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
89
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៥៧ ស្តិអំពី៖ ធាតុចេតិយ (បញ្ចប់)
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
90
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៥៨ ស្តិអំពី៖ ការធ្វើបុណ្យ គួរធ្វើចិត្តឲ្យល្អ
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
91
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៥៩ ស្តិអំពី៖ ការធ្វើបុណ្យ គួរធ្វើចិត្តឲ្យល្អ បន្ត
បានស្តាប់ 13ដង | បានទាញយក 0
92
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៦០ ស្តិអំពី៖ ការធ្វើបុណ្យ គួរធ្វើចិត្តឲ្យល្អ បញ្ចប់
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
93
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៦១ ស្តិអំពី៖ ក្រដាសប្រាក់១០០រៀលចេញថ្មី
បានស្តាប់ 10ដង | បានទាញយក 0
94
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៦២ ស្តិអំពី៖ ការផ្សឹកលោកដោយមន្រ្តីធម្មការខេត្តឧត្តរមានជ័យ
បានស្តាប់ 9ដង | បានទាញយក 0
95
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៦៣ ស្តិអំពី៖ ស្រីស្អាតថតអាក្រាតនៅប្រាសាទខ្មែរ
បានស្តាប់ 9ដង | បានទាញយក 0
96
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៦៤ ស្តិអំពី៖ អង្គនៃទក្ខិណានុប្បទាន
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 0
97
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៦៥ ស្តិអំពី៖ អង្គនៃទក្ខិណានុប្បទាន បញ្ចប់
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
98
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៦៦ ស្តិអំពី៖ កាមាទីវនកថា
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
99
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៦៧ ស្តីអំពី៖ កាមាទីវនកថា បញ្ចប់
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
100
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៦៨ ស្តីអំពី៖ ពាក្យថា ប្តី ប្រពន្ធ (មង្គលការ)
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
101
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៦៩ ស្តីអំពី៖ ពាក្យថា ប្តី ប្រពន្ធ (មង្គលការ) បញ្ចប់
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
102
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៧០ ស្តីអំពី៖ ទូរទស្សន៏ខ្មែរមិនសូវឃើញផ្សាយពីបុណ្យមាឃបូជា
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
103
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៧១ ស្តីអំពី៖ រូបសំណាកអ្នកប្រាជ្ញ
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
104
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៧២ ស្តីអំពី៖ ការឈ្នះខ្លួនឯង ជាការប្រសើរ
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
105
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៧៣ ស្តីអំពី៖ ការឈ្នះខ្លួនឯង ជាការប្រសើរ បញ្ចប់
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
106
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៧៤ ស្តីអំពី៖ ផល របស់អំពើកម្មដែលខ្លួនបានសាង
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
107
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៧៥ ស្តីអំពី៖ ផល របស់អំពើកម្មដែលខ្លួនបានសាង បន្ត
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
108
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៧៦ ស្តីអំពី៖ ផល របស់អំពើកម្មដែលខ្លួនបានសាង បញ្ចប់
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
109
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៧៧ ស្តីអំពី៖ ប្រភពទុក្ខគឺ ជាតិ (កំណើត)
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
110
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៧៨ ស្តីអំពី៖ ប្រភពទុក្ខគឺ ជាតិ (កំណើត) តចប់
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
111
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៧៩ ស្តីអំពី៖ ឥស្សា (សេចក្តីច្រណែន)
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
112
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៨០ ស្តីអំពី៖ ឥស្សា (សេចក្តីច្រណែន) តចប់
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
113
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៨១ ស្តីអំពី៖ តួនាទី គ្រហស្ថ៥យ៉ាង
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
114
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៨២ ស្តីអំពី៖ តួនាទី គ្រហស្ថ៥យ៉ាង (បន្ត)
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
115
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៨៣ ស្តីអំពី៖ តួនាទី គ្រហស្ថ៥យ៉ាង (បញ្ចប់)
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
116
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៨៥ ស្តីអំពី៖ ពុទ្ធសាសនា និងវិស័យអប់រំ
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 0
117
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៨៦ ស្តីអំពី៖ ពុទ្ធសាសនា និងវិស័យអប់រំ បន្ត
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
118
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៨៧ ស្តីអំពី៖ ពុទ្ធសាសនា និងវិស័យអប់រំ បញ្ចប់
បានស្តាប់ 11ដង | បានទាញយក 0
119
បទសិក្សាខ្លីលេខ ២១៣ ស្តីអំពី៖ ពន្លឺរបស់ជាតិ
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
120
បទសិក្សាខ្លីលេខ ២១៨ ស្តីអំពី៖ ធម៌ជាផ្លូវនាំឲ្យកើតជាព្រះឥន្ទ
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
121
បទសិក្សាខ្លីលេខ ២២៤ ស្តីអំពី៖ ការមានអ្វីៗនៅក្នុងលោក ហាក់ដូចជាមិនមាន
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
122
បទសិក្សាខ្លីលេខ ២២៧ ស្តីអំពី៖ អំពើល្អនិងអាក្រក់ ពិតជាមានផលចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្ត
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
123
បទសិក្សាខ្លីលេខ ២២៨ ស្តីអំពី៖ ការប្រើប្រាស់នូវសង្ឃសព្ទ័ ក្នុងសង្គមខ្មែ
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
124
បទសិក្សាខ្លីលេខ ២២៩ ស្តីអំពី៖ បើសត្វលោកគ្មានការស្លាប់ តើសត្វលោកនឹងមានសភាពដូចម្តេច?
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
125
បទសិក្សាខ្លីលេខ ២៣០ ស្តីអំពី៖ សង្គមខ្មែរ មានជំនឿច្របូកច្របល់
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
126
បទសិក្សាខ្លីលេខ ២៣១ ស្តីអំពី៖ ភាពចាស់ មិនប្រាកដថាគ្មានការចេះចាំទេ ព្រោះការចេះចាំគឺអាស្រ័យការហ្វឹកហាត់
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
127
បទសិក្សាខ្លីលេខ ២៣៥ ស្តីអំពី៖ ព្រះពុទ្ធសាសនា រីកចម្រើន និងមិនរីកចម្រើន ដោយអាស្រ័យហេតុ៥ប្រការ
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
128
បទសិក្សាខ្លីលេខ ២៣៦ ស្តីអំពី៖ ការរស់នៅគួរជាទីត្រេកអរ និងការស្លាប់ទៅគួរជាទីសោ្ឲកស្តាយ របស់ជនទំាងពួង
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
129
បទសិក្សាខ្លីលេខ ២៣៧ ស្តីអំពី៖ ការរវល់
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
130
បទសិក្សាខ្លីលេខ ២៤៣ ស្តីអំពី៖ ការមិនមានរោគ ជាលាភដ៏ប្រសើរ
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
131
បទសិក្សាខ្លីលេខ ២៤៤ ស្តីអំពី៖ចំណាប់អារម្មណ៍ ក្នុងទិវារំលឹកគុណសម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត និងក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
132
បទសិក្សាខ្លីលេខ ២៦ ស្តីអំពី៖ តើកុមារអាចសិក្សាព្រះធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាបានដែរឬទេ?
បានស្តាប់ 22ដង | បានទាញយក 0
133
បទសិក្សាខ្លីលេខ ២៧ ស្តីអំពី៖ កត្តាដែលធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារីកចម្រើន
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 0
134
បទសិក្សាខ្លីលេខ ២៨ ស្តីអំពី៖ កត្តាដែលធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារីកចម្រើន(ត)
បានស្តាប់ 14ដង | បានទាញយក 0
135
បទសិក្សាខ្លីលេខ ២៩ ស្តីអំពី៖ កត្តាដែលធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារីកចម្រើន(តចប់)
បានស្តាប់ 22ដង | បានទាញយក 0
136
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៣០ ស្តីអំពី៖ ការចេះជួយគ្នា
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 0
137
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៣១ ស្តីអំពី៖ តម្លៃថ្នាក់ដឹកនាំ
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 0
138
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៣២ ស្តីអំពី៖ ហេតុនៃការចាញ់បោកអ្នកដទៃ
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 0
139
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៣៣ ស្តីអំពី៖ កាយស្អាត
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 0
140
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៣៤ ស្តីអំពី៖ វាចាស្អាត
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
141
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៣៥ ស្តីអំពី៖ ចិត្តស្អាត
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
142
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៣៦ ស្តីអំពី៖ បណ្តុះគំនិតឲ្យចេះស្រលាញ់ជាតិ
បានស្តាប់ 8ដង | បានទាញយក 0
143
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៣៧ ស្តីអំពី៖ បណ្តុះគំនិតឲ្យចេះស្រលាញ់សាសនា
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 0
144
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៣៨ ស្តីអំពី៖ សាមគ្គី
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
145
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៣៩ ស្តីអំពី៖ សាមគ្គី (តចប់)
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
146
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៤៩ ស្តីអំពី៖ កំហុសតែងមានចំពោះអ្នកមានកិលេស
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
147
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៥០ ស្តីអំពី៖ កំហុសតែងមានចំពោះអ្នកមានកិលេស​ (តចប់)
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
148
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៥១ ស្តីអំពី៖ សាងគុណធម៌ក្នុងចិត្ត
បានស្តាប់ 8ដង | បានទាញយក 0
149
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៥២ ស្តីអំពី៖ សាងគុណធម៌ក្នុងចិត្ត
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
150
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៥៩ ស្តីអំពី៖ សង្គមខ្វះធម៌
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
151
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៦០ ស្តីអំពី៖ គន្លឹះដែលនាំឲ្យក្មេងចូលវត្ត
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 0
152
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៦១ (ត) ស្តីអំពី៖ គន្លឹះដែលនាំឲ្យក្មេងចូលវត្ត
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
153
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៦២ ស្តីអំពី៖ គន្លឹះដែលនាំឲ្យក្មេងចូលវត្ត (តចប់)
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
154
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៦៣ ស្តីអំពី៖ អាចារ្យស្មោះត្រង់ ព្រះសង្ឃមានវិន័យ វត្តរុងរឿង
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
155
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៦៤ ស្តីអំពី៖ លំអរជីវិត
បានស្តាប់ 13ដង | បានទាញយក 0
156
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៦៥ ស្តីអំពី៖ លំអរជីវិត(តចប់)
បានស្តាប់ 15ដង | បានទាញយក 0
157
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៦៦ ស្តីអំពី៖ ការចាស់ជាមរតរបស់ជីវិត
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
158
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៦៧ ស្តីអំពី៖ ការចាស់ជាមរតរបស់ជីវិត (ត)
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
159
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៦៨ ស្តីអំពី៖ ការចាស់ជាមរតរបស់ជីវិត (តចប់)
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
160
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៦៩ ស្តីអំពី៖ នៅសល់តែចាស់
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
161
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៧០ ស្តីអំពី៖ តម្លៃរបស់ចីវរ
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
162
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៧១ ស្តីអំពី៖ តើក្មេង អាចដង្ហែកឋិនទានបានដែរឬទេ?
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
163
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៧២ ស្តីអំពី៖ សារាណីយធម៌
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
164
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៧៣ ស្តីអំពី៖ សារាណីយធម៌ (ត)
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
165
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៧៤ ស្តីអំពី៖ សារាណីយធម៌ (ត)
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
166
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៧៥ ស្តីអំពី៖ សារាណីយធម៌ (តចប់)
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
167
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៧៦ ស្តីអំពី៖ ផៅពង្សរបស់កុសល
បានស្តាប់ 8ដង | បានទាញយក 0
168
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៧៧ ស្តីអំពី៖ ផៅពង្សរបស់កុសល (តចប់)
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 0
169
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៧៨ ស្តីអំពី៖ បុគ្គល៤ពួក តែងមានក្នុងលោក
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
170
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៧៩ ស្តីអំពី៖ ឲ្យអ្វីដល់អ្នកដទៃឈ្មោះថាមានរបស់ហ្នឹង
បានស្តាប់ 9ដង | បានទាញយក 0
171
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៨០ ស្តីអំពី៖ ឲ្យអ្វីដល់អ្នកដទៃឈ្មោះថាមានរបស់ហ្នឹង (តចប់)
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
172
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៨១ ស្តីអំពី៖ ការដុតឬកប់ទីណាមិនសំខាន់ ក្រោយពេលស្លាប់
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 0
173
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៨២ ស្តីអំពី៖ ឈ្នះ៤ប្រការ
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
174
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៨៣ ស្តីអំពី៖ ឈ្នះ៤ប្រការ (ត)
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
175
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៨៤ ស្តីអំពី៖ ឈ្នះ៤ប្រការ (ត)
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
176
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៨៥ ស្តីអំពី៖ ឈ្នះ៤ប្រការ (ត)
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
177
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៨៦ ស្តីអំពី៖ ឈ្នះ៤ប្រការ (ត)
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
178
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៨៧ ស្តីអំពី៖ ឈ្នះ៤ប្រការ (ត.បញ្ចប់)
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
179
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៨៨ ស្តីអំពី៖ ពាក្យថា កឋិនទាន
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
180
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៨៩ ស្តីអំពី៖ ពាក្យថា​ កឋិនទាន (តចប់)
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
181
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៩០ ស្តីអំពី៖ ពាក្យថា ចចារាមនៃការធ្វើកឋិនទាន
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
182
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៩១ ស្តីអំពី៖ ពាក្យថា ចចារាមនៃការធ្វើកឋិនទាន (តចប់)
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
183
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៩២ ស្តីអំពី៖ មង្គលភ្ញាក់ផ្អើល
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
184
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៩៣ ស្តីអំពី៖ មង្គលភ្ញាក់ផ្អើល (តចប់)
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
185
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៩៤ ស្តីអំពី៖ ធម៌ដែលនាំឱ្យសម្រេចប្រយោជន៍គ្រប់យ៉ាង
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
186
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៩៥ ស្តីអំពី៖ ឃើញធម៌ឈ្មោះថាឃើញព្រះពុទ្ធ(នៅមាន.ត)
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
187
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៩៦ ស្តីអំពី៖ ឃើញធម៌ឈ្មោះថាឃើញព្រះពុទ្ធ(បញ្ចប់)
បានស្តាប់ 19ដង | បានទាញយក 0
188
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៩៧ ស្តីអំពី៖ ធ្វើបុណ្យ ត្រូវប្រកបដោយចិត្តមេត្តា
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
189
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៩៨ ស្តីអំពី៖ វត្ថុកឋិន
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
190
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៩៩ ស្តីអំពី៖ វត្ថុតាង៥យ៉ាង
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
191
បទសិក្សាខ្លីលេខ. ៤០ ស្តីអំពី៖ ធម្មជាតិ
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 0
192
បទសិក្សាខ្លីលេខ. ៤១ ស្តីអំពី៖ គំនិត
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
193
បទសិក្សាខ្លីលេខ. ៤២ ស្តីអំពី៖ ការឆ្នៃ
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
194
បទសិក្សាខ្លីលេខ. ៤៣ ស្តីអំពី៖ទំពាំងស្នងឬស្សី
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
195
បទសិក្សាខ្លីលេខ. ៤៤ ស្តីអំពី៖ធ្វើខ្លួនឲ្យដូចជាភ្នំ
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
196
បទសិក្សាខ្លីលេខ. ៤៥ ស្តីអំពី៖ បេះដូងខ្មែរ
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
197
បទសិក្សាខ្លីលេខ. ៤៦ ស្តីអំពី៖ តើខ្មែរខ្វះអ្វី ផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនា
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
198
បទសិក្សាខ្លីលេខ. ៤៧ ស្តីអំពី៖ មិនចាប់ផ្តើមប្រសើរជាងចាប់ផ្តើមក្នុងរឿងមិនល្អ
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
199
បទសិក្សាខ្លីលេខ. ៤៨ ស្តីអំពី៖ អនុភាពនៃធម្មទាន
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
200
បទសិក្សាខ្លីលេខ. ៥៣ ស្តីអំពី៖ ការដាំមនុស្សលំបាកជាងដាំដើមដូង
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
201
បទសិក្សាខ្លីលេខ. ៥៤ ស្តីអំពី៖ ការកសាងលោក
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
202
បទសិក្សាខ្លីលេខ. ៥៥ ស្តីអំពី៖ ការថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរ
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
203
បទសិក្សាខ្លីលេខ. ៥៦ ស្តីអំពី៖ កំហុសចាត់ទុកជាគ្រូ
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
204
បទសិក្សាខ្លីលេខ. ៥៧ ស្តីអំពី៖ ការថែរក្សាវង្សត្រកូល
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
205
បទសិក្សាខ្លីលេខ. ៥៨ ស្តីអំពី៖ ក្នុងទីមានពន្លឺអាចបោះបាយបិណ្ឌបានដែរឬទេ?
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
206
បទសិក្សាខ្លីលេខ១០ ស្តីអំពី៖ សុបិន្តនិមិត្តទី១ របស់ព្រះបាទបសេនទិកោសល
បានស្តាប់ 23ដង | បានទាញយក 0
207
បទសិក្សាខ្លីលេខ១១ ស្តីអំពី៖ សុបិន្តនិមិត្តទី២ របស់ព្រះបាទបសេនទិកោសល
បានស្តាប់ 55ដង | បានទាញយក 0
208
បទសិក្សាខ្លីលេខ១២ ស្តីអំពី៖ សុបិន្តនិមិត្តទី៣ របស់ព្រះបាទបសេនទិកោសល
បានស្តាប់ 13ដង | បានទាញយក 0
209
បទសិក្សាខ្លីលេខ១៣ ស្តីអំពី៖ សុបិន្តនិមិត្តទី៤ របស់ព្រះបាទបសេនទិកោសល
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 0
210
បទសិក្សាខ្លីលេខ១៤ ស្តីអំពី៖ សុបិន្តនិមិត្តទី៥ របស់ព្រះបាទបសេនទិកោសល
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
211
បទសិក្សាខ្លីលេខ១៥ ស្តីអំពី៖ សុបិន្តនិមិត្តទី៦ របស់ព្រះបាទបសេនទិកោសល
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 0
212
បទសិក្សាខ្លីលេខ១៦ ស្តីអំពី៖​ សុបិន្តនិមិត្តទី៧ របស់ព្រះបាទនសេនទិកោសល
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
213
បទសិក្សាខ្លីលេខ១៧ ស្តីអំពី៖​ សុបិន្តនិមិត្តទី៨ របស់ព្រះបាទនសេនទិកោសល
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 0
214
បទសិក្សាខ្លីលេខ១៨ ស្តីអំពី៖​ សុបិន្តនិមិត្តទី៩ របស់ព្រះបាទនសេនទិកោសល
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
215
បទសិក្សាខ្លីលេខ១៨៤ ស្ដីអំពី ថ្ងៃ១៤កុម្ភ:
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
216
បទសិក្សាខ្លីលេខ១៩ ស្តីអំពី៖​ សុបិន្តនិមិត្តទី១០ របស់ព្រះបាទនសេនទិកោសល
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
217
បទសិក្សាខ្លីលេខ១​ ស្តិអំពី៖ ជាតិ
បានស្តាប់ 10ដង | បានទាញយក 0
218
បទសិក្សាខ្លីលេខ២ ស្តីអំពី ៖​ ជាតិ (តចប់)
បានស្តាប់ 10ដង | បានទាញយក 0
219
បទសិក្សាខ្លីលេខ២០ ស្តីអំពី៖ សុបិន្តនិមិត្តទី១១ របស់ព្រះបាទបសេនទិកោសល
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
220
បទសិក្សាខ្លីលេខ២១ ស្តីអំពី៖ សុបិន្តនិមិត្តទី១២ របស់ព្រះបាទបសេនទិកោសល
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 0
221
បទសិក្សាខ្លីលេខ២១៩ ស្តីអំពី៖ជីវិតរបស់ជាតិ
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
222
បទសិក្សាខ្លីលេខ២២ ស្តីអំពី៖ សុបិន្តនិមិត្តទី១៣ របស់ព្រះបាទបសេនទិកោសល
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
223
បទសិក្សាខ្លីលេខ២២ ស្តីអំពី៖ សូមឲ្យមេត្តា ស្ថិតនៅក្នុងចិត្តជានិច្ច
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
224
បទសិក្សាខ្លីលេខ២២១ ហេតុអី្វបានជាប្រទេសខ្មែរ​កាន់ពុទ្ធសាសនា​ តែបែរជាទុកសុរាក្នុងបេះដូង?
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
225
បទសិក្សាខ្លីលេខ២២៥ ស្តីអំពី៖ ការធ្វើបុណ្យ កុំប្រាថ្នាខុស
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
226
បទសិក្សាខ្លីលេខ២២៦ ស្តីអំពី់ៈ កុសលធម៌ មានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងជីវិត
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
227
បទសិក្សាខ្លីលេខ២៣ ស្តីអំពី៖ សុបិន្តនិមិត្តទី ១៤ របស់ព្រះបាទបសេនទិកោសល
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
228
បទសិក្សាខ្លីលេខ២៣២ ស្តីអំពី៖ ចរិយា ៣ប្រការ របស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 0
229
បទសិក្សាខ្លីលេខ២៣៣ ស្តីអំពី៖ ផ្ទាំងប៉ាណូធំៗលើដងវិថី គួរតែមានការផ្សព្វផ្សាយ អំពីបុណ្យមាឃបូជា
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
230
បទសិក្សាខ្លីលេខ២៣៤ ស្តីអំពី៖ ពុទ្ធគុណ
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
231
បទសិក្សាខ្លីលេខ២៣៨ ស្តីអំពី៖ វិប្បដិសារៈ២យ៉ាង
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
232
បទសិក្សាខ្លីលេខ២៣៩ ស្តីអំពី៖ សេចក្តីល្អ គឺជាអាវុធការពាររបស់មនុស្ស
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
233
បទសិក្សាខ្លីលេខ២៤ ស្តីអំពី៖ សុបិន្តនិមិត្តទី ១៥ របស់ព្រះបាទបសេនទិកោសល
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
234
បទសិក្សាខ្លីលេខ២៤០ ស្តីអំពី៖ កតញ្ញូកតវេទីនិងសង្គហធម៌ ជាធម៌របស់បណ្ឌិត
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
235
បទសិក្សាខ្លីលេខ២៤១ ស្តីអំពី៖ ទឹកគឺមេត្តា ជាគ្រឿងរម្ងាប់បង់នូវភាពក្តៅក្រហាយនៅក្នុងចិត្ត
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
236
បទសិក្សាខ្លីលេខ២៤៥ ស្តីអំពី៖ កម្លាំងរបស់សតិ (សតិពលៈ)
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
237
បទសិក្សាខ្លីលេខ២៤៦ ស្តីអំពី៖ ប្រយោជន៍ នៃការបួស
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
238
បទសិក្សាខ្លីលេខ២៥ ស្តីអំពី៖ សុបិន្តនិមិត្តទី ១៦ របស់ព្រះបាទបសេនទិកោសល (ចប់)
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 0
239
បទសិក្សាខ្លីលេខ៣ ស្តីអំពី ៖ សាសនា
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
240
បទសិក្សាខ្លីលេខ៤ ស្តីអំពី ៖ សាសនា (ត)
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
241
បទសិក្សាខ្លីលេខ៥ ស្តីអំពី ៖ សាសនា (ត)
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 0
242
បទសិក្សាខ្លីលេខ៦ ស្តីអំពី៖ ព្រះមហាក្សត្រ
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 0
243
បទសិក្សាខ្លីលេខ៧ ស្តីអំពី៖ ព្រះមហាក្សត្រ (ត)
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 0
244
បទសិក្សាខ្លីលេខ៨ ស្តីអំពី៖ ព្រះមហាក្សត្រ (តចប់)
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
245
បទសិក្សាខ្លីលេខ៩ ស្តីអំពី៖ ត្រីមួយកន្រ្តកស្អុយមួួយ ស្អុយទាំងអស់
បានស្តាប់ 9ដង | បានទាញយក 0
246
បទស្មូត្រទី៣ ស្តីអំពី៖ ជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាធម្មលង្ការោ ចាន់ សុជន
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 0
ស្តាប់​វិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់
វិទ្យុកល្យាណមិត្ត (បាត់ដំបង)
វិទ្យុព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជរដ្ឋ (សៀមរាប)
វិទ្យុមេត្តា (វត្តនិគ្រោធវ័ន ហៅគល់ទទឺង)
ផ្សាយផ្ទាល់​ (អគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត-សាវង្ស)
វត្ត​មណី​រតនា​រាម​ (ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន-សុជា)
វត្តនិគ្រោធវ័ន (ភិក្ខុសុវណ្ណជោតោ ភួង-សុវណ្ណ)
ទូរទស្សន៍មេត្តា (Metta TV)
វិដេអូផ្សាយផ្ទាល់ (ចាន់ សុជន)
សម្លេងទើបស្តាប់ថ្មីៗ
31
108
16
108
14
90
6
86
វិដេអូទើបទស្សនាថ្មីៗ
បណ្តាញសង្គម
សិ្ថតិអ្នកចូលទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ១៧២
ម្សិលមិញ ១៣៦
សរុប ២១១,៥២៣
ចំនួនស្តាប់សម្លេងព្រះធម៌ 11,588 (ទាញយក ១២៣,៧៨១)
ចំនួនទស្សនាវវិឌីអូព្រះធម៌ ២,០៥៤
ចំនួនអានសៀវភៅ ១,៩១០ (ទាញយក ៣៤,៧៤៦)
ចំនួនអត្ថបទដែលបានអាន ៤៦,៩៩៦ ដង
វត្តប្រាសាទស្រះកណ្តាល(ខ្ចាស់) ឃុំ បុស្បូវ ស្រុក ព្រះនេត្រព្រះ ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ
រក្សាសិទ្ធិ © ២០១៤. រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង.