ស្វែងរកវីដែអូ
វិឌីអូព្រះធម៌
វិឌីអូព្រះធម៌ / ព្រះធម៌ / ចាន់ សុជន / បទសិក្សាខ្លីៗ
ចាន់ សុជន
7 អាល់ប៊ុម (254ខ្សែអាត់)
ចាន់ សុជន
45 អាល់ប៊ុម (254វិដែអូ) | សរុបចំនួនអ្នកទស្សនា 1054ដង
បទសិក្សាខ្លីៗ
254 វិដែអូ

បទសិក្សាខ្លីៗ
ចាន់ សុជន
1
ទូរទូស្សន៍វត្តខ្ចាស់ សូមជូន៖ បទសិក្សាខ្លីលេខ២២០ ស្តីអំពី៖ការទំនាក់ទំនងរវាង ធម្មជាតិ និងមនុស្ស
បានស្តាប់ 20ដង | បានទាញយក 0
2
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៣៤ ស្តីអំពី៖ ការមិនមានរោគ ជាលាភដ៏ឧត្តម
បានស្តាប់ 43ដង | បានទាញយក 0
3
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៣៥ ស្តីអំពី៖ តួនាទី ភរិយាស្វាមី៥ុយ៉ាង (មង្គលការ)
បានស្តាប់ 30ដង | បានទាញយក 0
4
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៣៦ ស្តីអំពី៖ តួនាទី ភរិយាស្វាមី៥ុយ៉ាង (មង្គលការ) បញ្ចប់
បានស្តាប់ 19ដង | បានទាញយក 0
5
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៣៧ ស្តីអំពី៖ ចេតិយ ៤ប្រការ
បានស្តាប់ 17ដង | បានទាញយក 0
6
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៣៨ ស្តីអំពី៖ អាមិសទាន និងធម្មទាន
បានស្តាប់ 13ដង | បានទាញយក 0
7
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៣៩ ស្តីអំពី៖ ចំណង ៣ប្រការ
បានស្តាប់ 8ដង | បានទាញយក 0
8
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៤០ ស្តីអំពី៖ ចំណង ៣ប្រការ (បញ្ចប់)
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
9
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៤១ ស្តីអំពី៖ ពាក្យថា កតញ្ញូ និង កតវេទី
បានស្តាប់ 9ដង | បានទាញយក 0
10
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៤២ ស្តីអំពី៖ ពាក្យថា កតញ្ញូ និង កតវេទី (បញ្ចប់)
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
11
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៤៣ ស្តីអំពី៖ ពុទ្ធសាសនា និង សង្គម
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
12
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៤៤ ស្តីអំពី៖ ពុទ្ធសាសនា និង សង្គម (បញ្ចប់)
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
13
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៤៥ ស្តីអំពី៖ ការធ្វើបុណ្យ ត្រូវតែឧទ្ទិស ទើបផលសម្រេចដល់ពពួកញាតិ
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 0
14
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៤៦ ស្តីអំពី៖ បុណ្យ ឬបាប​​ កើតឡើងមិនប្រកាន់ពេលវេលា
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
15
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៤៧ ស្តីអំពី៖ អង្គប្រកបរបស់ អ្នកលក់ដូរ
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
16
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៨៨ ស្តីអំពី៖ ការគោរពព្រះសង្ឃនៅក្នុងសង្គមខ្មែរ ត្រូវបានធ្លាក់ចុះ
បានស្តាប់ 8ដង | បានទាញយក 0
17
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៨៩ ស្តីអំពី៖ ការគោរពព្រះសង្ឃនៅក្នុងសង្គមខ្មែរ ត្រូវបានធ្លាក់ចុះ បញ្ចប់
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
18
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៩០ ស្តីអំពី៖ ធម៌នាំឲ្យកើតជា ព្រះឥន្ទាធិរាជ
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
19
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៩១ ស្តីអំពី៖ ធម៌នាំឲ្យកើតជា ព្រះឥន្ទាធិរាជ បញ្ចប់
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
20
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៩២ ស្តីអំពី៖ ការការពារធម្មជាតិ
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
21
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៩៣ ស្តីអំពី៖ ការការពារធម្មជាតិ បញ្ចប់
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
22
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៩៤ ស្តីអំពី៖ នៅក្នុងវត្តក៏អាចធ្វើបាបបានដែរ
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
23
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៩៥ ស្តីអំពី៖ នៅក្នុងវត្តក៏អាចធ្វើបាបបានដែរ បញ្ចប់
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
24
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៩៦ ស្តីអំពី៖ ការមិនយំមិនមែន មានន័យថា មិនដឹងគុណនោះទេ
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
25
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៩៧ ស្តីអំពី៖ ការមិនយំមិនមែន មានន័យថា មិនដឹងគុណនោះទេ បន្ត
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
26
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៩៨ ស្តីអំពី៖ ការមិនយំមិនមែន មានន័យថា មិនដឹងគុណនោះទេ បញ្ចប់
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
27
បទសិក្សាខ្លី លេខ ១៩៩ ស្តីអំពី៖ ការសន្ទនាអំពី ពិធីបុណ្យបច្ច័យ៤
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
28
បទសិក្សាខ្លី លេខ ២០០ ស្តីអំពី៖ ការសន្ទនាអំពី ពិធីបុណ្យបច្ច័យ៤បន្ត
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
29
បទសិក្សាខ្លី លេខ ២០១ ស្តីអំពី៖ ការសន្ទនាអំពី ពិធីបុណ្យបច្ច័យ៤បញ្ចប់
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
30
បទសិក្សាខ្លី លេខ ២០២ ស្តីអំពី៖ រូបកាយស្លាប់ កេរ្តិ៏ឈ្មោះមិនស្លាប់
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
31
បទសិក្សាខ្លី លេខ ២០៣ ស្តីអំពី៖ រូបកាយស្លាប់ កេរ្តិ៏ឈ្មោះមិនស្លាប់ បញ្ចប់
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
32
បទសិក្សាខ្លី លេខ ២០៤ ស្តីអំពី៖ ក្លោងទ្វារអង្គរសង្ក្រាន
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
33
បទសិក្សាខ្លី លេខ ២០៥ ស្តីអំពី៖ ក្លោងទ្វារអង្គរសង្ក្រាន បញ្ចប់
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
34
បទសិក្សាខ្លី លេខ ២០៦ ស្តីអំពី៖ បុគ្គលជាពួក ភ្លឺ និងងងឹត
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
35
បទសិក្សាខ្លី លេខ ២០៧ ស្តីអំពី៖ បុគ្គលជាពួក ភ្លឺ និងងងឹត បញ្ចប់
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 0
36
បទសិក្សាខ្លី លេខ ២០៨ ស្តីអំពី៖ ការបណ្តុះមនុស្ស
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
37
បទសិក្សាខ្លី លេខ ២០៩ ស្តីអំពី៖ វិយោគកថា ក្នុងពិធីកាន់ទុក្ខនៃគ្រោះរញ្ជួលដី នៅប្រទេសនេប៉ាល់
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
38
បទសិក្សាខ្លី លេខ ២១០ ស្តីអំពី៖ ចំណាប់អារម្មណ៍ ក្នុងពិធីកាន់ទុក្ខនៃគ្រោះរញ្ជួលដី នៅប្រទេសនេប៉ាល់
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
39
បទសិក្សាខ្លី លេខ ២១១ ស្តីអំពី៖ ការផ្សាយមេត្តាចិត្ត ក្នុងពិធីកាន់ទុក្ខនៃគ្រោះរញ្ជួលដី នៅប្រទេសនេប៉ាល់
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
40
បទសិក្សាខ្លី លេខ ២១២ ស្តីអំពី៖ អត្ថន័យ វិសាខបូជា
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
41
បទសិក្សាខ្លី លេខ ២១២ ស្តីអំពី៖ អត្ថន័យ វិសាខបូជា ​បញ្ចប់
បានស្តាប់ 9ដង | បានទាញយក 0
42
បទសិក្សាខ្លី លេខ ២២៣ ស្តីអំពី ៖ មានទស្សនជាច្រើន ឡើងថា ការគោរពចំពោះព្រះសង្ឃ និងឧបាសកជាធម្មាចារ្យ មានលក្ខណខុសគ្នា
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
43
បទសិក្សាខ្លី លេខ២១៤ ស្តីអំពី៖ ព្រះបរមងារ (ស្រីលោកធម្មិករាជ)
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
44
បទសិក្សាខ្លី លេខ២១៥ ស្តីអំពី៖ ព្រះបរមងារ (ស្រីលោកធម្មិករាជ) បន្ត
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 0
45
បទសិក្សាខ្លី លេខ២១៦ ស្តីអំពី៖ ព្រះបរមងារ (ស្រីលោកធម្មិករាជ) ចប់
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
46
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១០០ ស្តីអំពី៖ ប្រយោេជន៍នៃការស្តាប់ធម៌
បានស្តាប់ 14ដង | បានទាញយក 0
47
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១០១ ស្តីអំពី៖ ប្រយោេជន៍នៃការស្តាប់ធម៌ (ត)
បានស្តាប់ 13ដង | បានទាញយក 0
48
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១០២ ស្តីអំពី៖ ប្រយោេជន៍នៃការស្តាប់ធម៌ (ត)
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
49
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១០៣ ស្តីអំពី៖ ឈ្មោះរបស់ម៉ែឳ៤យ៉ាង
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
50
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១០៤ ស្តីអំពី៖ ការបានដោយកម្រ៤យ៉ាង
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
51
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១០៥ ស្តីអំពី៖ ការបានដោយកម្រ៤យ៉ាង (ត)
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
52
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១០៦ ស្តីអំពី៖ ការបានដោយកម្រ៤យ៉ាង(តចប់)
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
53
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១០៧ ស្តីអំពី៖ កុំធ្វើខ្ឡួនឲ្យដួូចជាឆុងសំរាម
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
54
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១០៨ ស្តីអំពី៖ ធម៌របស់បណ្ឌិត៤យ៉ាង
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
55
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១០៩ ស្តីអំពី៖ ការធ្វើទានត្រូវប្រកបដោយសមាទិដ្ឋិ
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
56
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១១០ ស្តីអំពី៖ ការធ្វើទានត្រូវប្រកបដោយសមាទិដ្ឋិ(តចប់)
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
57
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១១១ ស្តីអំពី៖ លក្ខណៈរបស់បុគ្គលមានសទ្ធា
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
58
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១១២ ស្តីអំពី៖ លក្ខណៈរបស់បុគ្គលមានសទ្ធា (តចប់)
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
59
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១១៣ ស្តីអំពី៖ ហេតុនាំឲ្យកើតកឋិនទាន៤ប្រការ
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
60
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១១៤ ស្តីអំពី៖ ធម៌ទាំងឡាយកើតអំពីហេតុ
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
61
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១១៥ ស្តីអំពី៖ ដឹងខ្លួួនខុស កែខ្លួន គឺមនុស្សល្អ
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
62
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១១៦ ស្តីអំពី៖ កឋិនទាន ចំលែកដោយទានផ្សេងទៀត៥យ៉ាង
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
63
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១១៧ ស្តីអំពី៖ ឧបមាព្រះរតនត្រ័យទី១
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
64
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១១៨ ស្តីអំពី៖ រូបរាងកាយជាផ្ទះសំណាក់របស់ជីវិត
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
65
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១១៩ ស្តីអំពី៖ ការសឹកជាឈ្មោះនៃការបរាជ័យក្នុងផ្នួស
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
66
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១២០ ស្តីអំពី៖ ចរិកខ្មែរមួយចំនួនចូលចិត្តលាបពណ៌គា្ន
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
67
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១២១ ស្តីអំពី៖ ខ្មែរគួរសាបព្រោះវប្បធម៌ល្អសម្រាប់សង្គម
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
68
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១២២ ស្តីអំពី៖ នេក្ខម្មបារមី (ការបួស៦ប្រការ)
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
69
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១២៣ ស្តីអំពី៖ សិល្បៈចែករំលែក
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
70
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១២៤ ស្តីអំពី៖ ការលើកទឹកចិត្ត
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
71
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១២៥ ស្តីអំពី៖ ទម្លាប់អាក្រក់របស់ខ្មែរមួយចំនួន
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
72
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១២៦ ស្តីអំពី៖ អនុបុព្វីកថា(នៅមាន.ត)
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
73
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១២៧ ស្តីអំពី៖ អនុបុព្វីកថា(ត.បញ្ចប់)
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
74
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១២៨ ស្តីអំពី៖ ត្រៃលក្ខណ៍(នៅមាន.ត)
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
75
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១២៩ ស្តីអំពី៖ ត្រៃលក្ខណ៍(ត.បញ្ចប់)
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
76
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៣០ ស្តីអំពី៖ ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍(នៅមាន.ត)
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
77
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៣១ ស្តីអំពី៖ ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍(ត.បញ្ចប់)
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
78
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៣២ ស្តីអំពី៖ សប្បាយរបស់សមណៈ៤ប្រការ
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
79
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៣៣ ស្តីអំពី៖ មុនសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយត្រូវគិតឱ្យច្បាស់
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
80
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៤៨ ស្តិអំពី៖ ខ្មែរគួរសិក្សានូវរឿងសាសនា ឲ្យបានច្បាសលាស់
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
81
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៤៩ ស្តិអំពី៖ តួនាទី របស់សមណព្រាហ្មណ៏
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
82
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៥០ ស្តិអំពី៖ តួនាទី របស់សមណព្រាហ្មណ៏ (បញ្ចប់)
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
83
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៥១ ស្តិអំពី៖ ការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការ រក្សាវប្បធម៌ដ៏ល្អរបស់ខ្មែរ
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
84
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៥២ ស្តិអំពី៖ ការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការ រក្សាវប្បធម៌ដ៏ល្អរបស់ខ្មែរ (បន្ត)
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
85
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៥៣ ស្តិអំពី៖ ការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការ រក្សាវប្បធម៌ដ៏ល្អរបស់ខ្មែរ (បញ្ចប់)
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
86
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៥៤ស្តិអំពី៖ កាសាងវត្ត កសាងលោក
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
87
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៥៥ ស្តិអំពី៖ កាសាងវត្ត កសាងលោក បញ្ចប់
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
88
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៥៦ ស្តិអំពី៖ ធាតុចេតិយ
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
89
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៥៧ ស្តិអំពី៖ ធាតុចេតិយ (បញ្ចប់)
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
90
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៥៨ ស្តិអំពី៖ ការធ្វើបុណ្យ គួរធ្វើចិត្តឲ្យល្អ
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
91
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៥៩ ស្តិអំពី៖ ការធ្វើបុណ្យ គួរធ្វើចិត្តឲ្យល្អ បន្ត
បានស្តាប់ 13ដង | បានទាញយក 0
92
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៦០ ស្តិអំពី៖ ការធ្វើបុណ្យ គួរធ្វើចិត្តឲ្យល្អ បញ្ចប់
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
93
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៦១ ស្តិអំពី៖ ក្រដាសប្រាក់១០០រៀលចេញថ្មី
បានស្តាប់ 10ដង | បានទាញយក 0
94
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៦២ ស្តិអំពី៖ ការផ្សឹកលោកដោយមន្រ្តីធម្មការខេត្តឧត្តរមានជ័យ
បានស្តាប់ 9ដង | បានទាញយក 0
95
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៦៣ ស្តិអំពី៖ ស្រីស្អាតថតអាក្រាតនៅប្រាសាទខ្មែរ
បានស្តាប់ 9ដង | បានទាញយក 0
96
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៦៤ ស្តិអំពី៖ អង្គនៃទក្ខិណានុប្បទាន
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 0
97
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៦៥ ស្តិអំពី៖ អង្គនៃទក្ខិណានុប្បទាន បញ្ចប់
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
98
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៦៦ ស្តិអំពី៖ កាមាទីវនកថា
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
99
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៦៧ ស្តីអំពី៖ កាមាទីវនកថា បញ្ចប់
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
100
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៦៨ ស្តីអំពី៖ ពាក្យថា ប្តី ប្រពន្ធ (មង្គលការ)
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
101
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៦៩ ស្តីអំពី៖ ពាក្យថា ប្តី ប្រពន្ធ (មង្គលការ) បញ្ចប់
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
102
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៧០ ស្តីអំពី៖ ទូរទស្សន៏ខ្មែរមិនសូវឃើញផ្សាយពីបុណ្យមាឃបូជា
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
103
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៧១ ស្តីអំពី៖ រូបសំណាកអ្នកប្រាជ្ញ
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
104
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៧២ ស្តីអំពី៖ ការឈ្នះខ្លួនឯង ជាការប្រសើរ
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
105
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៧៣ ស្តីអំពី៖ ការឈ្នះខ្លួនឯង ជាការប្រសើរ បញ្ចប់
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
106
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៧៤ ស្តីអំពី៖ ផល របស់អំពើកម្មដែលខ្លួនបានសាង
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
107
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៧៥ ស្តីអំពី៖ ផល របស់អំពើកម្មដែលខ្លួនបានសាង បន្ត
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
108
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៧៦ ស្តីអំពី៖ ផល របស់អំពើកម្មដែលខ្លួនបានសាង បញ្ចប់
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
109
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៧៧ ស្តីអំពី៖ ប្រភពទុក្ខគឺ ជាតិ (កំណើត)
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
110
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៧៨ ស្តីអំពី៖ ប្រភពទុក្ខគឺ ជាតិ (កំណើត) តចប់
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
111
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៧៩ ស្តីអំពី៖ ឥស្សា (សេចក្តីច្រណែន)
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
112
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៨០ ស្តីអំពី៖ ឥស្សា (សេចក្តីច្រណែន) តចប់
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
113
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៨១ ស្តីអំពី៖ តួនាទី គ្រហស្ថ៥យ៉ាង
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
114
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៨២ ស្តីអំពី៖ តួនាទី គ្រហស្ថ៥យ៉ាង (បន្ត)
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
115
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៨៣ ស្តីអំពី៖ តួនាទី គ្រហស្ថ៥យ៉ាង (បញ្ចប់)
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
116
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៨៥ ស្តីអំពី៖ ពុទ្ធសាសនា និងវិស័យអប់រំ
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 0
117
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៨៦ ស្តីអំពី៖ ពុទ្ធសាសនា និងវិស័យអប់រំ បន្ត
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
118
បទសិក្សាខ្លីលេខ ១៨៧ ស្តីអំពី៖ ពុទ្ធសាសនា និងវិស័យអប់រំ បញ្ចប់
បានស្តាប់ 11ដង | បានទាញយក 0
119
បទសិក្សាខ្លីលេខ ២១៣ ស្តីអំពី៖ ពន្លឺរបស់ជាតិ
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
120
បទសិក្សាខ្លីលេខ ២១៨ ស្តីអំពី៖ ធម៌ជាផ្លូវនាំឲ្យកើតជាព្រះឥន្ទ
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
121
បទសិក្សាខ្លីលេខ ២២៤ ស្តីអំពី៖ ការមានអ្វីៗនៅក្នុងលោក ហាក់ដូចជាមិនមាន
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
122
បទសិក្សាខ្លីលេខ ២២៧ ស្តីអំពី៖ អំពើល្អនិងអាក្រក់ ពិតជាមានផលចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្ត
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
123
បទសិក្សាខ្លីលេខ ២២៨ ស្តីអំពី៖ ការប្រើប្រាស់នូវសង្ឃសព្ទ័ ក្នុងសង្គមខ្មែ
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
124
បទសិក្សាខ្លីលេខ ២២៩ ស្តីអំពី៖ បើសត្វលោកគ្មានការស្លាប់ តើសត្វលោកនឹងមានសភាពដូចម្តេច?
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
125
បទសិក្សាខ្លីលេខ ២៣០ ស្តីអំពី៖ សង្គមខ្មែរ មានជំនឿច្របូកច្របល់
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
126
បទសិក្សាខ្លីលេខ ២៣១ ស្តីអំពី៖ ភាពចាស់ មិនប្រាកដថាគ្មានការចេះចាំទេ ព្រោះការចេះចាំគឺអាស្រ័យការហ្វឹកហាត់
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
127
បទសិក្សាខ្លីលេខ ២៣៥ ស្តីអំពី៖ ព្រះពុទ្ធសាសនា រីកចម្រើន និងមិនរីកចម្រើន ដោយអាស្រ័យហេតុ៥ប្រការ
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
128
បទសិក្សាខ្លីលេខ ២៣៦ ស្តីអំពី៖ ការរស់នៅគួរជាទីត្រេកអរ និងការស្លាប់ទៅគួរជាទីសោ្ឲកស្តាយ របស់ជនទំាងពួង
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
129
បទសិក្សាខ្លីលេខ ២៣៧ ស្តីអំពី៖ ការរវល់
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
130
បទសិក្សាខ្លីលេខ ២៤៣ ស្តីអំពី៖ ការមិនមានរោគ ជាលាភដ៏ប្រសើរ
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
131
បទសិក្សាខ្លីលេខ ២៤៤ ស្តីអំពី៖ចំណាប់អារម្មណ៍ ក្នុងទិវារំលឹកគុណសម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត និងក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
132
បទសិក្សាខ្លីលេខ ២៦ ស្តីអំពី៖ តើកុមារអាចសិក្សាព្រះធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាបានដែរឬទេ?
បានស្តាប់ 22ដង | បានទាញយក 0
133
បទសិក្សាខ្លីលេខ ២៧ ស្តីអំពី៖ កត្តាដែលធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារីកចម្រើន
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 0
134
បទសិក្សាខ្លីលេខ ២៨ ស្តីអំពី៖ កត្តាដែលធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារីកចម្រើន(ត)
បានស្តាប់ 14ដង | បានទាញយក 0
135
បទសិក្សាខ្លីលេខ ២៩ ស្តីអំពី៖ កត្តាដែលធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារីកចម្រើន(តចប់)
បានស្តាប់ 22ដង | បានទាញយក 0
136
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៣០ ស្តីអំពី៖ ការចេះជួយគ្នា
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 0
137
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៣១ ស្តីអំពី៖ តម្លៃថ្នាក់ដឹកនាំ
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 0
138
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៣២ ស្តីអំពី៖ ហេតុនៃការចាញ់បោកអ្នកដទៃ
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 0
139
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៣៣ ស្តីអំពី៖ កាយស្អាត
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 0
140
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៣៤ ស្តីអំពី៖ វាចាស្អាត
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
141
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៣៥ ស្តីអំពី៖ ចិត្តស្អាត
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
142
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៣៦ ស្តីអំពី៖ បណ្តុះគំនិតឲ្យចេះស្រលាញ់ជាតិ
បានស្តាប់ 8ដង | បានទាញយក 0
143
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៣៧ ស្តីអំពី៖ បណ្តុះគំនិតឲ្យចេះស្រលាញ់សាសនា
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 0
144
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៣៨ ស្តីអំពី៖ សាមគ្គី
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
145
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៣៩ ស្តីអំពី៖ សាមគ្គី (តចប់)
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
146
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៤៩ ស្តីអំពី៖ កំហុសតែងមានចំពោះអ្នកមានកិលេស
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
147
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៥០ ស្តីអំពី៖ កំហុសតែងមានចំពោះអ្នកមានកិលេស​ (តចប់)
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
148
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៥១ ស្តីអំពី៖ សាងគុណធម៌ក្នុងចិត្ត
បានស្តាប់ 8ដង | បានទាញយក 0
149
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៥២ ស្តីអំពី៖ សាងគុណធម៌ក្នុងចិត្ត
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
150
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៥៩ ស្តីអំពី៖ សង្គមខ្វះធម៌
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
151
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៦០ ស្តីអំពី៖ គន្លឹះដែលនាំឲ្យក្មេងចូលវត្ត
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 0
152
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៦១ (ត) ស្តីអំពី៖ គន្លឹះដែលនាំឲ្យក្មេងចូលវត្ត
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
153
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៦២ ស្តីអំពី៖ គន្លឹះដែលនាំឲ្យក្មេងចូលវត្ត (តចប់)
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
154
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៦៣ ស្តីអំពី៖ អាចារ្យស្មោះត្រង់ ព្រះសង្ឃមានវិន័យ វត្តរុងរឿង
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
155
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៦៤ ស្តីអំពី៖ លំអរជីវិត
បានស្តាប់ 13ដង | បានទាញយក 0
156
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៦៥ ស្តីអំពី៖ លំអរជីវិត(តចប់)
បានស្តាប់ 15ដង | បានទាញយក 0
157
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៦៦ ស្តីអំពី៖ ការចាស់ជាមរតរបស់ជីវិត
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
158
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៦៧ ស្តីអំពី៖ ការចាស់ជាមរតរបស់ជីវិត (ត)
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
159
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៦៨ ស្តីអំពី៖ ការចាស់ជាមរតរបស់ជីវិត (តចប់)
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
160
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៦៩ ស្តីអំពី៖ នៅសល់តែចាស់
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
161
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៧០ ស្តីអំពី៖ តម្លៃរបស់ចីវរ
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
162
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៧១ ស្តីអំពី៖ តើក្មេង អាចដង្ហែកឋិនទានបានដែរឬទេ?
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
163
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៧២ ស្តីអំពី៖ សារាណីយធម៌
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
164
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៧៣ ស្តីអំពី៖ សារាណីយធម៌ (ត)
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
165
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៧៤ ស្តីអំពី៖ សារាណីយធម៌ (ត)
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
166
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៧៥ ស្តីអំពី៖ សារាណីយធម៌ (តចប់)
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
167
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៧៦ ស្តីអំពី៖ ផៅពង្សរបស់កុសល
បានស្តាប់ 8ដង | បានទាញយក 0
168
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៧៧ ស្តីអំពី៖ ផៅពង្សរបស់កុសល (តចប់)
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 0
169
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៧៨ ស្តីអំពី៖ បុគ្គល៤ពួក តែងមានក្នុងលោក
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
170
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៧៩ ស្តីអំពី៖ ឲ្យអ្វីដល់អ្នកដទៃឈ្មោះថាមានរបស់ហ្នឹង
បានស្តាប់ 9ដង | បានទាញយក 0
171
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៨០ ស្តីអំពី៖ ឲ្យអ្វីដល់អ្នកដទៃឈ្មោះថាមានរបស់ហ្នឹង (តចប់)
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
172
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៨១ ស្តីអំពី៖ ការដុតឬកប់ទីណាមិនសំខាន់ ក្រោយពេលស្លាប់
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 0
173
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៨២ ស្តីអំពី៖ ឈ្នះ៤ប្រការ
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
174
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៨៣ ស្តីអំពី៖ ឈ្នះ៤ប្រការ (ត)
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
175
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៨៤ ស្តីអំពី៖ ឈ្នះ៤ប្រការ (ត)
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
176
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៨៥ ស្តីអំពី៖ ឈ្នះ៤ប្រការ (ត)
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
177
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៨៦ ស្តីអំពី៖ ឈ្នះ៤ប្រការ (ត)
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
178
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៨៧ ស្តីអំពី៖ ឈ្នះ៤ប្រការ (ត.បញ្ចប់)
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
179
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៨៨ ស្តីអំពី៖ ពាក្យថា កឋិនទាន
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
180
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៨៩ ស្តីអំពី៖ ពាក្យថា​ កឋិនទាន (តចប់)
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
181
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៩០ ស្តីអំពី៖ ពាក្យថា ចចារាមនៃការធ្វើកឋិនទាន
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
182
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៩១ ស្តីអំពី៖ ពាក្យថា ចចារាមនៃការធ្វើកឋិនទាន (តចប់)
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
183
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៩២ ស្តីអំពី៖ មង្គលភ្ញាក់ផ្អើល
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
184
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៩៣ ស្តីអំពី៖ មង្គលភ្ញាក់ផ្អើល (តចប់)
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
185
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៩៤ ស្តីអំពី៖ ធម៌ដែលនាំឱ្យសម្រេចប្រយោជន៍គ្រប់យ៉ាង
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
186
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៩៥ ស្តីអំពី៖ ឃើញធម៌ឈ្មោះថាឃើញព្រះពុទ្ធ(នៅមាន.ត)
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
187
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៩៦ ស្តីអំពី៖ ឃើញធម៌ឈ្មោះថាឃើញព្រះពុទ្ធ(បញ្ចប់)
បានស្តាប់ 19ដង | បានទាញយក 0
188
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៩៧ ស្តីអំពី៖ ធ្វើបុណ្យ ត្រូវប្រកបដោយចិត្តមេត្តា
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
189
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៩៨ ស្តីអំពី៖ វត្ថុកឋិន
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
190
បទសិក្សាខ្លីលេខ ៩៩ ស្តីអំពី៖ វត្ថុតាង៥យ៉ាង
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
191
បទសិក្សាខ្លីលេខ. ៤០ ស្តីអំពី៖ ធម្មជាតិ
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 0
192
បទសិក្សាខ្លីលេខ. ៤១ ស្តីអំពី៖ គំនិត
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
193
បទសិក្សាខ្លីលេខ. ៤២ ស្តីអំពី៖ ការឆ្នៃ
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
194
បទសិក្សាខ្លីលេខ. ៤៣ ស្តីអំពី៖ទំពាំងស្នងឬស្សី
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
195
បទសិក្សាខ្លីលេខ. ៤៤ ស្តីអំពី៖ធ្វើខ្លួនឲ្យដូចជាភ្នំ
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
196
បទសិក្សាខ្លីលេខ. ៤៥ ស្តីអំពី៖ បេះដូងខ្មែរ
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
197
បទសិក្សាខ្លីលេខ. ៤៦ ស្តីអំពី៖ តើខ្មែរខ្វះអ្វី ផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនា
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
198
បទសិក្សាខ្លីលេខ. ៤៧ ស្តីអំពី៖ មិនចាប់ផ្តើមប្រសើរជាងចាប់ផ្តើមក្នុងរឿងមិនល្អ
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
199
បទសិក្សាខ្លីលេខ. ៤៨ ស្តីអំពី៖ អនុភាពនៃធម្មទាន
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
200
បទសិក្សាខ្លីលេខ. ៥៣ ស្តីអំពី៖ ការដាំមនុស្សលំបាកជាងដាំដើមដូង
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
201
បទសិក្សាខ្លីលេខ. ៥៤ ស្តីអំពី៖ ការកសាងលោក
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
202
បទសិក្សាខ្លីលេខ. ៥៥ ស្តីអំពី៖ ការថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរ
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
203
បទសិក្សាខ្លីលេខ. ៥៦ ស្តីអំពី៖ កំហុសចាត់ទុកជាគ្រូ
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
204
បទសិក្សាខ្លីលេខ. ៥៧ ស្តីអំពី៖ ការថែរក្សាវង្សត្រកូល
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
205
បទសិក្សាខ្លីលេខ. ៥៨ ស្តីអំពី៖ ក្នុងទីមានពន្លឺអាចបោះបាយបិណ្ឌបានដែរឬទេ?
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
206
បទសិក្សាខ្លីលេខ១០ ស្តីអំពី៖ សុបិន្តនិមិត្តទី១ របស់ព្រះបាទបសេនទិកោសល
បានស្តាប់ 23ដង | បានទាញយក 0
207
បទសិក្សាខ្លីលេខ១១ ស្តីអំពី៖ សុបិន្តនិមិត្តទី២ របស់ព្រះបាទបសេនទិកោសល
បានស្តាប់ 55ដង | បានទាញយក 0
208
បទសិក្សាខ្លីលេខ១២ ស្តីអំពី៖ សុបិន្តនិមិត្តទី៣ របស់ព្រះបាទបសេនទិកោសល
បានស្តាប់ 13ដង | បានទាញយក 0
209
បទសិក្សាខ្លីលេខ១៣ ស្តីអំពី៖ សុបិន្តនិមិត្តទី៤ របស់ព្រះបាទបសេនទិកោសល
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 0
210
បទសិក្សាខ្លីលេខ១៤ ស្តីអំពី៖ សុបិន្តនិមិត្តទី៥ របស់ព្រះបាទបសេនទិកោសល
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
211
បទសិក្សាខ្លីលេខ១៥ ស្តីអំពី៖ សុបិន្តនិមិត្តទី៦ របស់ព្រះបាទបសេនទិកោសល
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 0
212
បទសិក្សាខ្លីលេខ១៦ ស្តីអំពី៖​ សុបិន្តនិមិត្តទី៧ របស់ព្រះបាទនសេនទិកោសល
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
213
បទសិក្សាខ្លីលេខ១៧ ស្តីអំពី៖​ សុបិន្តនិមិត្តទី៨ របស់ព្រះបាទនសេនទិកោសល
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 0
214
បទសិក្សាខ្លីលេខ១៨ ស្តីអំពី៖​ សុបិន្តនិមិត្តទី៩ របស់ព្រះបាទនសេនទិកោសល
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
215
បទសិក្សាខ្លីលេខ១៨៤ ស្ដីអំពី ថ្ងៃ១៤កុម្ភ:
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
216
បទសិក្សាខ្លីលេខ១៩ ស្តីអំពី៖​ សុបិន្តនិមិត្តទី១០ របស់ព្រះបាទនសេនទិកោសល
បានស្តាប់ 4ដង | បានទាញយក 0
217
បទសិក្សាខ្លីលេខ១​ ស្តិអំពី៖ ជាតិ
បានស្តាប់ 10ដង | បានទាញយក 0
218
បទសិក្សាខ្លីលេខ២ ស្តីអំពី ៖​ ជាតិ (តចប់)
បានស្តាប់ 10ដង | បានទាញយក 0
219
បទសិក្សាខ្លីលេខ២០ ស្តីអំពី៖ សុបិន្តនិមិត្តទី១១ របស់ព្រះបាទបសេនទិកោសល
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
220
បទសិក្សាខ្លីលេខ២១ ស្តីអំពី៖ សុបិន្តនិមិត្តទី១២ របស់ព្រះបាទបសេនទិកោសល
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 0
221
បទសិក្សាខ្លីលេខ២១៩ ស្តីអំពី៖ជីវិតរបស់ជាតិ
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
222
បទសិក្សាខ្លីលេខ២២ ស្តីអំពី៖ សុបិន្តនិមិត្តទី១៣ របស់ព្រះបាទបសេនទិកោសល
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
223
បទសិក្សាខ្លីលេខ២២ ស្តីអំពី៖ សូមឲ្យមេត្តា ស្ថិតនៅក្នុងចិត្តជានិច្ច
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
224
បទសិក្សាខ្លីលេខ២២១ ហេតុអី្វបានជាប្រទេសខ្មែរ​កាន់ពុទ្ធសាសនា​ តែបែរជាទុកសុរាក្នុងបេះដូង?
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
225
បទសិក្សាខ្លីលេខ២២៥ ស្តីអំពី៖ ការធ្វើបុណ្យ កុំប្រាថ្នាខុស
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
226
បទសិក្សាខ្លីលេខ២២៦ ស្តីអំពី់ៈ កុសលធម៌ មានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងជីវិត
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
227
បទសិក្សាខ្លីលេខ២៣ ស្តីអំពី៖ សុបិន្តនិមិត្តទី ១៤ របស់ព្រះបាទបសេនទិកោសល
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
228
បទសិក្សាខ្លីលេខ២៣២ ស្តីអំពី៖ ចរិយា ៣ប្រការ របស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 0
229
បទសិក្សាខ្លីលេខ២៣៣ ស្តីអំពី៖ ផ្ទាំងប៉ាណូធំៗលើដងវិថី គួរតែមានការផ្សព្វផ្សាយ អំពីបុណ្យមាឃបូជា
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
230
បទសិក្សាខ្លីលេខ២៣៤ ស្តីអំពី៖ ពុទ្ធគុណ
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
231
បទសិក្សាខ្លីលេខ២៣៨ ស្តីអំពី៖ វិប្បដិសារៈ២យ៉ាង
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
232
បទសិក្សាខ្លីលេខ២៣៩ ស្តីអំពី៖ សេចក្តីល្អ គឺជាអាវុធការពាររបស់មនុស្ស
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
233
បទសិក្សាខ្លីលេខ២៤ ស្តីអំពី៖ សុបិន្តនិមិត្តទី ១៥ របស់ព្រះបាទបសេនទិកោសល
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
234
បទសិក្សាខ្លីលេខ២៤០ ស្តីអំពី៖ កតញ្ញូកតវេទីនិងសង្គហធម៌ ជាធម៌របស់បណ្ឌិត
បានស្តាប់ 1ដង | បានទាញយក 0
235
បទសិក្សាខ្លីលេខ២៤១ ស្តីអំពី៖ ទឹកគឺមេត្តា ជាគ្រឿងរម្ងាប់បង់នូវភាពក្តៅក្រហាយនៅក្នុងចិត្ត
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
236
បទសិក្សាខ្លីលេខ២៤៥ ស្តីអំពី៖ កម្លាំងរបស់សតិ (សតិពលៈ)
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
237
បទសិក្សាខ្លីលេខ២៤៦ ស្តីអំពី៖ ប្រយោជន៍ នៃការបួស
បានស្តាប់ 0ដង | បានទាញយក 0
238
បទសិក្សាខ្លីលេខ២៥ ស្តីអំពី៖ សុបិន្តនិមិត្តទី ១៦ របស់ព្រះបាទបសេនទិកោសល (ចប់)
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 0
239
បទសិក្សាខ្លីលេខ៣ ស្តីអំពី ៖ សាសនា
បានស្តាប់ 7ដង | បានទាញយក 0
240
បទសិក្សាខ្លីលេខ៤ ស្តីអំពី ៖ សាសនា (ត)
បានស្តាប់ 2ដង | បានទាញយក 0
241
បទសិក្សាខ្លីលេខ៥ ស្តីអំពី ៖ សាសនា (ត)
បានស្តាប់ 6ដង | បានទាញយក 0
242
បទសិក្សាខ្លីលេខ៦ ស្តីអំពី៖ ព្រះមហាក្សត្រ
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 0
243
បទសិក្សាខ្លីលេខ៧ ស្តីអំពី៖ ព្រះមហាក្សត្រ (ត)
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 0
244
បទសិក្សាខ្លីលេខ៨ ស្តីអំពី៖ ព្រះមហាក្សត្រ (តចប់)
បានស្តាប់ 3ដង | បានទាញយក 0
245
បទសិក្សាខ្លីលេខ៩ ស្តីអំពី៖ ត្រីមួយកន្រ្តកស្អុយមួួយ ស្អុយទាំងអស់
បានស្តាប់ 9ដង | បានទាញយក 0
246
បទស្មូត្រទី៣ ស្តីអំពី៖ ជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាធម្មលង្ការោ ចាន់ សុជន
បានស្តាប់ 5ដង | បានទាញយក 0
ស្តាប់​វិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់
វិទ្យុកល្យាណមិត្ត (បាត់ដំបង)
វិទ្យុព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជរដ្ឋ (សៀមរាប)
វិទ្យុមេត្តា (វត្តនិគ្រោធវ័ន ហៅគល់ទទឺង)
ផ្សាយផ្ទាល់​ (អគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត-សាវង្ស)
វត្ត​មណី​រតនា​រាម​ (ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន-សុជា)
វត្តនិគ្រោធវ័ន (ភិក្ខុសុវណ្ណជោតោ ភួង-សុវណ្ណ)
ទូរទស្សន៍មេត្តា (Metta TV)
វិដេអូផ្សាយផ្ទាល់ (ចាន់ សុជន)
សម្លេងទើបស្តាប់ថ្មីៗ
119
284
33
264
35
233
13
227
វិដេអូទើបទស្សនាថ្មីៗ
បណ្តាញសង្គម
សិ្ថតិអ្នកចូលទស្សនា
ថ្ងៃនេះ ២០១
ម្សិលមិញ ១២១
សរុប ២៥៧,៧៣៣
ចំនួនស្តាប់សម្លេងព្រះធម៌ 12,497 (ទាញយក ១៥៣,៦៨៩)
ចំនួនទស្សនាវវិឌីអូព្រះធម៌ ២,០៦៥
ចំនួនអានសៀវភៅ ២,១៦៦ (ទាញយក ៤២,៣០១)
ចំនួនអត្ថបទដែលបានអាន ៦០,៦៨៧ ដង
វត្តប្រាសាទស្រះកណ្តាល(ខ្ចាស់) ឃុំ បុស្បូវ ស្រុក ព្រះនេត្រព្រះ ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ
រក្សាសិទ្ធិ © ២០១៤. រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង.